การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เล่มที่1
มติคณะรัฐมนตรีและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู
    และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ... และการปรับระบบบริหารงานบุคคล
    ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2. กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
    ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
    ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552

4. กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ
    พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

5. กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
    เงินเดือน พ.ศ.2553


เล่มที่ 2
หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ
1. เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการปรับระบบบริหารงานบุคคล
2. เรื่อง จัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภท  ตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
3. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้า สู่บัญชีเงินเดือน ท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2553
4. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
5. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
6. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง
7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


เล่มที่ 3
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
1.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลเดิมที่นำมาใช้โดยไม่ต้องปรับปรุง (จำนวน 7 เรื่อง)
1. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2551
4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ประกาศ ณ  วันที่ 29 ตุลาคม 2551

5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  หรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง  ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550
7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้า  ราชการพลเรือน  ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2550
2.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่  (จำนวน 10 เรื่อง)
1. กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
    สำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2553

2. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวัน
    รับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
    ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
    ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
    พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและ
    การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่
    ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง และการ
    รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
    พ.ศ.2553

7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
    เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553

8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
    สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง
    พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

9. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
    พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553

10. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคล
    ให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อ
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.ศ.2553