ระเบียบข้อบังคับ และประกาศกองทุน
1. ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

2. ระเบียบฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนฝึกอบรมฯ พ.ศ.2554(ฉบับปรับปรุง)

3. ระเบียบฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนฝึกอบรมฯ พ.ศ.2555(ฉบับที่ 3)

4. ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

5. ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖

6. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน

 

แบบฟอร์ม

- สำหรับข้าราชการ
1. แบบคำขอรับทุนศึกษาต่อ
2. สัญญาลาศึกษาต่อภาคปกติ
3. สัญญาค้ำประกันลาศึกษาต่อ

- สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
1. แบบคำขอรับทุนศึกษาต่อ
2. สัญญาคำประกันลาศึกษาต่อ
3. สัญญาภาคปกติ
4. สัญญาภาคนอกเวลา

- สำหรับบุคลากรทุกประเภท
1. แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(สอบ)
2. บันทึกข้อความขออนุญาตสอบ
3. แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(เรียน)
4. สัญญารับทุนการศึกษา
5. สัญญาค้ำประกัน(กรณีที่ต้องแสดงหลักทรัพย์)
6. สัญญาค้ำประกัน(กรณีไม่แสดงหลักทรัพย์)
7. บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร