การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

 

1. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี  logo_pdf

 2. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน (ปรับปรุงใหม่ 31 มี.ค. 53)  logo_pdf

3. ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม (ปรับปรุงใหม่ 31 มี.ค. 53) logo_pdf

4. หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (ปรับปรุงใหม่ 31 มี.ค. 53)  logo_pdf

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ  logo_pdf

6. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/847 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2553  logo_pdf

7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.4/37 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553  logo_pdf

8. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  logo_pdf

9. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/1328 ลงวันที่ 28 เมษายน 2553  logo_pdf

10. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/1422 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

เรื่อง บัญชีการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่  logo_pdf

11. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.4/60 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่องการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ พร้อมบัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่ง  logo_pdf

12. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ  logo_pdf

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  logo_pdf

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง
         => กลุ่มสนับสนุน  logo_pdf

         => กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  logo_pdf

         => กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  logo_pdf

         => กลุ่มงานช่าง (1)  logo_pdf

         => กลุ่มงานช่าง (2)  logo_pdf

         => กลุ่มงานช่าง (3)  logo_pdf

13. หนังสือเวียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/2085 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553  logo_pdf

         => แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1)  word1

14. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ  logo_pdf

15. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/3684 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 เรื่อง การกำหนดแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน  logo_pdf

         => แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน  word1

16. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/2509 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ  logo_pdf

         => หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ  logo_pdf