คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทั้งหมด save_f2

 

 

คู่มือตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI)

1. ปก คำนำ สารบัญ save_f2

2. KPI ด้านผลสัมฤทธิ์ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดที่ 1) save_f2

3. ตัวชี้วัดสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง (ชุดที่ 2) save_f2

4. แบบประเมินด้านสมรรถนะสำหรับข้าราชการ (ชุดที่ 3) save_f2

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย

1. แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-1-ประเภทวิชาการ save_f2
2. แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-2-ประเภททั่วไป save_f2
3. แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-3-ประเภทวิชาชีพ / เชี่ยวชาญเฉพาะ save_f2
4. แบบประเมินแนบท้ายประกาศ-4-ประเภทบริหาร save_f2